BASES EN : CATALÀ / ESPAÑOL/ ENGLISH

BASES DIPLOMA ESPECIAL C.B. (27 MHZ) CATALÀ / ESPAÑOL
 

Festa de La Patum de Berga

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvinguts a la Festa de La Patum de Berga (Patrimoni de la Humanitat),...

PRIMERA EDICIÓ DIPLOMA i QSL ESPECIAL "LA PATUM DE BERGA 2018"

El Radioclub La Baells organitza el present Diploma i QSL especial per contribuir a la difusió turística i cultural del municipi de Berga i de la comarca del Berguedà, amb èmfasi, davant la societat en general i el col·lectiu de radioaficionats en particular.

BASES:

ÀMBIT: Podran participar tots els radioaficionats del món en possessió de llicència oficial vigent.

DATES: Des de les 00:01 hores UTC del dia 25 de maig de 2018 (divendres) fins a les 23:59 hores UTC del dia 4 de juny de 2018 (dilluns).

BANDES I MODES: 40 i 80 metres, SSB, fonia únicament i dins dels segments recomanats per la IARU.

CRIDA: "CQ Diploma PATUM DE BERGA 2018".

CONTACTES: Els interessats a aconseguir el Diploma d'establir contactes radioelèctrics amb les estacions atorgants, fins a completar la següent combinació de caràcters (que fan un total de CINC):

P-A-T-U-M

Atorgant: L'estació EG3PTM atorgarà una lletra per dia i banda com les altres estacions que emetran des de diferents ubicacions de la zona EA3, però a diferència de les altres estacions atorgants EG3PTM, actuarà com a comodí. (No es podrà donar més d'una lletra per dia dins de la mateixa banda, però sí si es canvia de banda o es contacta amb l'estació "comodí" EG3PTM).

LLISTES: Les llistes de contactes realitzats seran enviades, exclusivament en format electrònic tipus ADIF, abans de les 00:00 hores del dia 11 de juny de 2018, al correu electrònic rcbaells@gmail.com o al mànager ea3dur@gmail.com.

VERIFICACIÓ DE CONTACTES: No seran vàlids els contactes realitzats en el nom d'altres estacions, excepte els realitzats amb estacions col·lectives de Ràdio-Clubs o seccions, a través dels operadors assignats per aquests. Cada contacte serà creuat amb el llibre de registre (log) de cada estació atorgant.

TRAMESA DE DIPLOMES: El Diploma (en format cartolina color A4) s'enviarà, de manera gratuïta per correu ordinari i assumint el cost l'Ajuntament de Berga, a l'adreça que s'indicarà en el correu electrònic a l'enviament dels log en format ADIF. La QSL especial serà enviada VIA URE o bé per correu ordinari segons ens indiqui.

QSL ESPECIAL: Tota estació que hagi contactat amb la nostra estació EG3PTM encara que sigui en un sol dia hi haurà aconseguit la QSL especial.

FINAL: Per a qualsevol qüestió no prevista en les presents bases, o dubte en la seva interpretació, la Junta Directiva del Ràdio Club La Baells resoldrà el cas, sent inapel·lable la seva decisió.

El Ràdio Club La Baells agraeix a tots els participants i us desitja a tots molta sort en aquesta activació.

Cordials 73,

[inici] [home]

------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenidos a la Festa de la Patum de Berga (Patrimonio de la Humanidad) ,...

PRIMERA EDICIÓN DIPLOMA i QSL ESPECIAL “LA PATUM DE BERGA 2018”

El Radioclub La Baells organiza el presente Diploma y QSL especial para contribuir a la difusión turística y cultural del municipio de Berga y de la comarca del Berguedà, con énfasis, ante la sociedad en general y el colectivo de radioaficionados en particular.

BASES

ÁMBITO: Podrán participar todos los radioaficionados del mundo en posesión de licencia oficial vigente.

FECHAS: Desde las 00:01 horas UTC del día 25 de mayo de 2018 (viernes) hasta las 23:59 horas UTC del día 4 de junio de 2018 (lunes).

BANDAS Y MODOS: 40 y 80 metros, SSB, fonía únicamente y dentro de los segmentos recomendados por la IARU.

LLAMADA: "CQ Diploma PATUM DE BERGA 2018”.

CONTACTOS: Los interesados en conseguir el Diploma establecerán contactos radioeléctricos con las estaciones otorgantes, hasta completar la siguiente combinación de caracteres (que hacen un total de CINCO):

P-A-T-U-M

OTORGANTE: La estación EG3PTM ortorgará una letra por dia y banda como las otras estaciones que emitirán desde diferentes ubicaciones de la zona ea3, pero a diferencia de las otras estaciones otorgantes EG3PTM, actuarà como comodín .(no se podrà dar más de una letra por día dentro de la misma banda, però sí si se cambia de banda o se contacta con la estación “comodín” EG3PTM).

LISTAS: Las listas de contactos realizados serán enviadas, exclusivamente en formato electrónico tipo ADIF, antes de las 00:00 horas del día 11 de junio de 2018, al correo electrónico rcbaells@gmail.com o al mànager ea3dur@gmail.com .

VERIFICACIÓN DE CONTACTOS: No serán válidos los contactos realizados en el nombre de otras estaciones, salvo los realizados con estaciones colectivas de Radio-Clubs o Secciones, a través de los operadores asignados por éstos. Cada contacto será cruzado con el libro de registro (log) de cada estación otorgante.

ENVÍO DE DIPLOMAS: El Diploma (en formato cartulina color A4) se enviará, de manera gratuïta por correo ordinario y asumiendo el coste el Ajuntament de Berga, a la dirección que se indicarà en el correo electrónico al envio de los log en formato ADIF. La QSL especial serà enviada VÍA URE o bién por correo ordinario según nos sea indicado.

QSL ESPECIAL: Toda estación que haya contactado con nuestra estación EG3PTM aunque sea en un solo día habrá conseguido la QSL especial.

FINAL: Para cualquier cuestión no prevista en las presentes bases, o duda en su interpretación, la Junta Directiva del Radio Club La Baells resolverá el caso, siendo inapelable su decisión.

El Radio Club La Baells agradece a todos los participantes y os desea a todos mucha suerte en dicha activación.

Cordiales 73,
 

[inici] [home]


--------------------------------------------------------------------------------------------Welcome to the celebration of "La Patum" in Berga near Barcelona (Oral and Intangible World Heritage).

The Radioclub of La Baells organizes the present Diploma and QSL special to contribute to the tourist and cultural diffusion of the municipality of Berga and the Berguedà region, with emphasis, before the society in general and the amateur radio community in particular.

BASES:

SCOPE: All radio amateurs of the world may participate in possession of a valid official license.

DATES: From 00:01 UTC on May 25, 2018 (Friday) to 23:59 UTC on June 4, 2018 (Monday).

BANDS AND MODES: 40 and 80 meters, SSB, phone only and within the segments recommended by the IARU.

CALL: "CQ Diploma PATUM DE BERGA 2018".

CONTACTS: Those interested in obtaining the Diploma will establish radioelectric contacts with the granting stations, until completing the following combination of characters (which make a total of FIVE):

P-A-T-U-M

PROVIDER: The EG3PTM station will orthograph one letter per day and band as the other stations that will emit from different locations in the ea3 zone, but unlike the other EG3PTM granting stations, it will act as a wild card. (You can not give more than one letter per day within the same band, but you can change the band or contact the "wild card" station EG3PTM).

LISTS: The lists of contacts made will be sent, exclusively in electronic format type ADIF, before 00:00 hours on June 11, 2018, to the email rcbaells@gmail.com or to the mànager ea3dur@gmail.com.

VERIFICATION OF CONTACTS: Contacts made in the name of other stations will not be valid, except those made with collective stations of Radio-Clubs or Sections, through the operators assigned by them. Each contact will be crossed with the log book of each granting station.

DELIVERY OF DIPLOMAS: The Diploma (in A4 paper format) will be sent, free of charge, by ordinary mail and at the cost of the Berga Town Council, to the address indicated in the email when the ADIF files are sent. The special QSL will be sent VIA URE or by ordinary mail as indicated.

SPECIAL QSL: Any station that has contacted our EG3PTM station even in a single day will have obtained the special QSL.

FINAL: For any question not foreseen in the present bases, or doubt in its interpretation, the Board of Directors of the Radio Club La Baells will resolve the case, its decision being unappealable.

The Radio Club La Baells thanks all the participants and wishes you all good luck in this activation.

All the best, 73,
 

[inici] [home]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secció banda ciutadanaPRIMERA EDICIÓ QSL ESPECIAL "LA PATUM DE BERGA 2018"

El ràdio club La Baells organitza la present QSL especial per contribuir a la difusió turística i cultural del municipi de Berga i de la comarca del Berguedà, amb èmfasi, davant la societat en general i el col·lectiu de radioaficionats en particular.

BASES

ÀMBIT: Podran participar tots els radioaficionats del món en possessió d'un equip de CB.

DATES: Des de les 00:01 hores UTC del dia 25 de maig de 2018 (divendres) fins a les
23:59 hores UTC del dia 4 de juny de 2018 (dilluns). BANDES I MODES: 40 canals AM-FM I SSB 27MHZ. TRUCADES: CQ QSL ESPECIAL PATUM 2018.
 

CONTACTES: Els interessats a aconseguir la QSL d'establir contactes radioelèctrics amb les estacions atorgants, per aconseguir nombre progressiu.

Atorgant: L'estació 30-RCI-PTM atorgués un nombre progressiu a la banda CB a les estacions que emetran des de diferents ubicacions de la zona.

LLISTES: Els contactes es confirmaran per carta de correus amb QSL i el seu nombre progressiu, i seran sense contribució.

VERIFICACIÓ DE CONTACTES: No seran vàlids els contactes realitzats en el nom d'altres estacions, excepte els realitzats amb estacions col•lectives de ràdio-clubs o seccions, a través dels operadors assignats per aquests.

ENVIAMENT DE QSL: La QSL s'enviarà, de manera gratuïta per correu ordinari segons ens sigui indicat i assumint el cost l'ajuntament de Berga.

QSL ESPECIAL: Tota estació que hagi contactat amb la nostra estació 30-RCI-PTM
haurà aconseguit la QSL especial.

FINAL: Per a qualsevol qüestió no prevista en les presents bases, o dubte en la seva interpretació, la junta directiva del ràdio-club La Baells resoldrà el cas, sent inapel•lable la seva decisió.

El ràdio club La Baells agraeix a tots els participants i us desitja a tots molta sort en aquesta activació. — a Radio Club La Baells
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sección banda ciudadana

 

 

PRIMERA EDICIÓN QSL ESPECIAL “LA PATUM DE BERGA 2018

 

El radio club La Baells organiza la presente QSL especial para contribuir a la difusión tustica y cultural del municipio de Berga y de la comarca del Berguedà, con énfasis, ante la sociedad en general y el colectivo de radioaficionados en particular.

 

 

BASES

 

 

ÁMBITO:  Podrán participar todos los radioaficionados del mundo en posesión de un equipo de CB.

 

FECHAS:  Des de las 00:01 horas UTC del día 25 de mayo de 2018 (viernes) hasta las

23:59 horas UTC del día 4 de junio de 2018 (lunes). BANDAS Y MODOS:  40 canales AM-FM Y SSB 27MHZ. LLAMADAS:  CQ QSL ESPECIAL PATUM 2018.

CONTACTOS:  Los interesados en conseguir la QSL establecerán contactos radioeléctricos con las estaciones otorgantes, para conseguir número progresivo.

 

OTORGANTE:  La estación 30-RCI-PTM otorgara un numero progresivo en la banda CB a las estaciones que emitirán desde diferentes ubicaciones de la zona.

 

LISTAS:  Los contactos se confirmarán por carta de correos con QSL y su número progresivo, y serán sin contribución.

 

VERIFICACIÓN DE CONTACTOS:  No serán validos los contactos realizados en el nombre de otras estaciones, salvo los realizados con estaciones colectivas de radio-clubs o secciones, a través de los operadores asignados por estos.

 

ENVIO DE QSL:  La QSL se enviará, de manera gratuita por correo ordinario según nos sea indicado y asumiendo el coste el ajuntament de Berga.

 

QSL ESPECIAL:  Toda estación que haya contactado con nuestra estación 30-RCI-PTM hab conseguido la QSL especial.

 

FINAL:  Para cualquier cuestión no prevista en las presentes bases, o duda en su interpretación, la junta directiva del radio-club La Baells resolverá el caso, siendo inapelable su decisión.

 

El radio club La Baells agradece a todos los participantes y os desea a todos mucha suerte en dicha activación.

 

[inici] [home]